Trivsel og Udvikling

Hos OPN Entreprise A/S  bliver der lagt stor vægt på, at medarbejderne trives og udvikles samt at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser. Gode forretningsresultater og høj medarbejdertrivsel går hånd i hånd. Derfor er det en målsætning i OPN, at alle medarbejdere skal kunne føle sig trygge og opleve arbejdsglæde på Deres arbejdsplads. For at opnå dette har firmaet løbende fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En del af de løbende tiltag er beskrevet her i trivselspolitikken, men en del af fokus består også i, at både ledelse, sikkerhedsorganisation og medarbejdere har en fælles holdning og opmærksomhed på emnet.

Holdningen til trivsel hos os

En god trivsel er en forudsætning for at både virksomheden og medarbejderne kan udvikles i den bedst mulige retning. Hos OPN vil vi skabe trivsel ved at både medarbejdere og ledere aktivt involverer sig i at skabe nogle rammer og en kultur, der fremmer arbejdsglæden. Det er vores mål, at vi gennem gensidig respekt, åbenhed og dialog sammen kan skabe en sund virksomhed, hvor medarbejderne trives og hvor vi tager hånd om evt. problemer inden de får lov at udvikle sig. 

I overensstemmelse med vores trivselspolitik skal vi være en virksomhed præget af gensidig respekt og arbejdsglæde, og derfor er det vigtigt at der er en god stemning og omgangstone i virksomheden. Humor kan være med til at skabe stemning og arbejdsglæde, men der skal opretholdes gensidig respekt og derfor accepteres ondskabsfulde drillerier eller chikane under ingen omstændigheder.

APV’er (Arbejdspladsvurderinger). APV’erne afdækker en lang række forhold indenfor både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Eventuelle problemer beskrives i en tidsbestemt handlingsplan, hvor der ligeledes udvikles egnede løsningsforslag, udpeges tovholdere til at gennemføre konkrete tiltag og planlægges opfølgning på disse. APV’erne sikrer, at der løbende bliver fulgt op på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt at medarbejderne løbende har mulighed for at rejse eventuelle problemer med arbejdsmiljøet.

OPN har Alectia People tilknyttet som professionel arbejdsmiljørådgiver inden for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

I OPN har sikkerhedsorganisationen en generel viden om både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, således alle sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter er klædt på til at sikre den løbende opmærksomhed omkring både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt til at kunne håndtere eventuelle problemer.  

I det omfang der er behov for det, kortlægges det psykiske arbejdsmiljø mere dybdegående. Disse kortlægninger bidrager til en mere nuanceret viden om tilfredsheden med det psykiske arbejdsmiljø, og giver mulighed for at afdække områder af det psykiske arbejdsmiljø, som ikke er helt så oplagte at afdække i større grupper (f.eks. krænkende adfærd, værdier på arbejdspladsen, samarbejde og ledelse). På baggrund af disse kortlægninger iværksættes konkrete tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. 

I tilfælde af alvorlige arbejdsulykker vil implicerede og kollegaer til den/ de implicerede få tilbudt psykologisk krisehjælp.

Der afholdes årlige MUS for de funktionæransatte på kontoret.